• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
 
 
  • Essential Skills for Clinical Teachers
    โครงการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาและงานวิจัยการศึกษา คณะแ ...
    21⁄11⁄2559
 
 
 
 
  • งานประเพณีรับน้องข้ามฟาก
    "ถือเป็นกิจกรรมแรกเริ่มที่ใหห้น้องๆ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกัน แนวทางการศึกษาวิชาชีพแพทย์จนประสบความสำเร็จเข้าใจถึงความเสียสละที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรค ที่เปรียบเหมือนการข้ามเรือไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อศึกษาวิชาการแพทย์ ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกสำหรับการเป็นแพทย์ที่ดีในอนาค ...