• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เชิญเข้าร่วม SiTEC-CASE: Clinical Application in Simulation Educatio
วันที่ลงข่าว  13⁄05⁄2558

กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง "SiTEC-CASE: Clinical Application in Simulation Educatio" (การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ตั้งแต่วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท รับเพียง 40 ท่าน เท่านั้น

 

 

หลักการและเหตุผล  

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดยุทธศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ครอมคลุมตามที่แพทยสภากำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานสากลนับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง คณะฯ ได้สนับสนุนและผลักดันให้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ศิริราช (Siriraj Training and Education Center for Clinical Skills: SiTEC2) ขึ้น ทำหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยการฝึกทักษะทางคลินิกกับหุ่นจำลองขั้นสูงเสมือนคนจริงร่วมกับการจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์ที่พบบ่อยหรือมีความซับซ้อนนำมาจัดทำเป็นโจทย์ให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ได้ฝึกการตัดสินใจและฝึกการทำงานเป็นทีม

    การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ Simulation จำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากอาจารย์แพทย์และอาจารย์พยาบาลก่อนว่าเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในการสอนนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ตามเนื้อหาบทเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ฝึกปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้รอบด้านในสถานการณ์ต่าง ๆ การแนะนำความรู้พื้นฐานและหลักการเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้วย Simulation ให้กับอาจารย์เพื่อชักจูงให้เกิดความสนใจที่จะนำไปปรับใช้ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนปกติ เนื่องจากมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงสถานการณ์จำลองต่าง ๆ ที่หลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่ถูกต้องมาใช้ในการปฏิบัติการทางคลินิกในอนาคตต่อไป 
    
    ดังนั้น ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ ศิริราช (SiTEC2) งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยคณาจารย์แพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย Simulation จึงกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง “SiTEC-CASE: Clinical Application in Simulation Education” (การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน Simulation for Clinical Teaching โดยต้องการที่จะสนับสนุนกลุ่มอาจารย์แพทย์ แพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ อาจารย์พยาบาล พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งผู้ที่มีความสนใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ และจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดหรือนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางคลินิกภายในสถาบันต่อไป

 ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม