• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
โครงการทีอยากให้ศิษย์เก่าช่วยเหลือ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บริจาคเงิน ศิริราชมูลนิธิ
รายละเอียด
 • วันที่จัดโครงการ : 29⁄05⁄2558 - 28⁄07⁄2559
 • สถานที่ : บริจาคเงิน ศิริราชมูลนิธิ
 • โดย : บริจาคเงิน ศิริราชมูลนิธิ
 • จำนวนที่รับ : 0 คน
ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น1 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 โรงพยาบาลศิริราช 
ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อยกรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0 2419 7658 - 60 ต่อ 101 - 104 
โทรสาร 0 2419 7658 - 60 กด 9
...................................................................
ศิริราชมูลนิธิเป็นองค์กรสาธารณกุศล เพื่อรับบริจาคเงินและทุนทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้
 1. สนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์การศึกษา ค้นคว้าและการวิจัย ทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 3. ร่วมมือ ส่งเสริม และประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่นเพื่อดำเนินการตามข้อ 1, 2
กองทุนในศิริราชมูลนิธิแบ่งเป็นหมวดหลักได้ดังนี้
 1. ทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช เช่น
  • ค่ายา ค่ารักษา ค่าอาหาร
  • เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  • เพื่อผู้ป่วยโรคตา
  • เพื่อผู้ป่วยโรคไต
  • เพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  • เพื่อผู้ป่วยเด็ก
  • เพื่อซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์
 2. เพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เช่น
  • เพื่อวิจัยโรคมะเร็ง
  • เพื่อวิจัยโรคไข้หวัดนก
  • เพื่อเป็นทุนการศึกษาแพทย์
  • เพื่อการวิจัยทางการแพทย์
บริจาคเงิน
ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช 
ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โทร. 0 2419 7658 – 60