• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ผลงานศิษย์เก่าดีเด่น >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMIT Award
วันที่  27⁄12⁄2556

รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าจากเวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย)

        จากงานประชุมวิชาการเวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย) เรื่อง ทันโลกกับเทคโนโลยรการศึกษา ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 26 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีงานมอบโล่รางวัลเกียรติคุณให้กับศิษย์เก่าผู้ทำคุณงามความดีและมีผลงานดีเด่น สำหรับศิษย์เก่าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตที่ได้รับรางวัล มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. สาขาวาดภาพ : น.ส.อริสา จันทรลาภ นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต รุ่นที่ 3

2. สาขาหุ่นจำลอง : น.ส.อริสา จันทรลาภ นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต รุ่นที่ 3

3. สาขามัลติมีเดีย : น.ส.อริสา จันทรลาภ นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต รุ่นที่ 3

4. สาขาวีดิทัศน์ : น.ส.ณัฐฑริกา แสงทอง นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต รุ่นที่ 3

5. สาขาถ่ายภาพ : น.ส.ศุกล สิทธิเจริญธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (นักศึกษาปัจจุบัน)

6. สาขากราฟิกและสิ่งพิมพ์ : น.ส.ถิรดา รายรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (นักศึกษาปัจจุบัน)

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔