• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
สาระน่ารู้/เรื่องราวประทับใจ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2557 Siriraj International Conferenace in Medicine and Public Health (SICMPH 2014)

“สุขภาพดี วิถีไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” (Healthcare for the AEC) ระหว่างวันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

     ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2557 เรื่อง “การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2557” Siriraj International Conferenace in Medicine and Public Health (SICMPH 2014) ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดี วิถีไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” (Healthcare for the AEC) ระหว่างวันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพของประชาคมอาเซียน

     ทั้งนี้ ผศ.ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แนะนำและสาธิตการใช้หุ่นจำลองทางการแพทย์ ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ในงานประชุมวิชาการในครั้งนี้อีกด้วย
 

รายละเอียดอ้างอิงจาก

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔