• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
สาระน่ารู้/เรื่องราวประทับใจ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย)

THE ASSOCIATION OF MEDICAL ILLUSTRATION OF THAILAND (A.M.I.T)

ความเป็นมา

            เวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย) เป็นสมาคมศิษย์เก่าของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527 ตามนโยบายของรองศาสตราจารย์นายแพทย์นันทวัน พรหมผลิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวชนิทัศน์ท่านแรก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษาและเป็นศูนย์กลางเผยแพร่วิชาการเวชนิทัศน์เป็นสิ่งสำคัญ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทุกสมัยมาวัตถุประสงค์ที่จะสานต่อนโยบายในการเผยแพร่วิชาการเวชนิทัศน์ (เทคโนโลยีการผลิตสื่อทางการแพทย์) ให้อยู่ในมาตรฐานอันดีและเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน ตลอดจนประสานติดต่อกับสมาคมฯ หรือสถาบันอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศเพื่อพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ อันจะเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะเยาวชนผู้สนใจที่จะศึกษาต่อในสาขานี้

เวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย)

นางสาวอนงค์วรรณ ไพโรจน์
นายกเวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย)

นางราตรี ปั้นพินิจ
ประธานฝ่ายวิชาการเวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 08-6312-0517
Ratree.pap@mahidol.ac.th 

นางสาวโสภิตา สุวุฒโฑ
อุปนายกเวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 08-9482-0600
S_suwuttho@hotmail.co.th 

นายศักดา สุขรื่น
เหรัญญิกเวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 08-9885-2380

 

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔