• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
สาระน่ารู้/เรื่องราวประทับใจ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รางวัลอาจารย์ดีเด่น จาก “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” และรางวัลอาจารย์ดีเด่นของแพทยสภา

ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ได้มีมติเกี่ยวกับการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2555 ผู้สมควรจะได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นจาก “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” และอาจารย์ดีเด่นของแพทยสภา ตามคุณสมบัติและเกณฑ์รางวัลจาก “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี”

รางวัลอาจารย์ดีเด่น จาก “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” และรางวัลอาจารย์ดีเด่นของแพทยสภา

 

       ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ได้มีมติเกี่ยวกับการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2555 ผู้สมควรจะได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นจาก “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” และอาจารย์ดีเด่นของแพทยสภา ตามคุณสมบัติและเกณฑ์รางวัลจาก “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” ที่ตั้งไว้ดังนี้

              1. เป็นผู้ตั้งใจสอน

              2. ค้นคว้า วิจัย หาวิธีสอน เพื่อประโยชน์และการเรียนรู้ของนักศึกษา

              3. กระทำ ตนเป็นตัวอย่างที่ดี อันจะสร้างเสริมเจตคติในวิชาชีพแก่ศิษย์

     ซึ่งรายนามอาจารย์ดีเด่นเป็นผู้เหมาะสมได้รับรางวัลจากทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี และอาจารย์ดีเด่นของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณในพิธีวันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 มีดังนี้

1. อาจารย์ดีเด่นผู้เหมาะสมได้รับรางวัลจาก “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” คือ

               1.1. รองศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ ติลกสกุลชัย ภาควิชาสรีรวิทยา อาจารย์ดีเด่นทางปรีคลินิก

1.2 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจริยา  เลิศอรรฆยมณี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  อาจารย์ดีเด่นทางคลินิก

            1.3 อาจารย์พิเศษ แพทย์หญิงสมพิศ จำปาเงิน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี อาจารย์พิเศษดีเด่น 

(คัดเลือกโดยคณะกรรมการพัฒนางานเวชศาสตร์ชุมชน)

2. อาจารย์ดีเด่นของแพทยสภา กำหนดคุณสมบัติรางวัลอาจารย์ดีเด่นของแพทยสภาว่า อาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม 

    ผู้เหมาะสมจะได้รับรางวัลดังกล่าว คือ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ

 

และสำหรับรางวัลสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมนั้น  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้คัดเลือกผู้เหมาะสมได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของแพทยสภา คือ

นายสมบูรณ์ วันคนิตย์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 รหัส 5001195

** ขอเรียนเชิญอาจารย์ร่วมแสดงความยินดีในวันดังกล่าวด้วย **