• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
เกี่ยวกับเรา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติหน่วยงาน :

 

ประวัติการก่อตั้ง

ปี พ.ศ. 2502 โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ได้รับอนุมัติให้เป็นสอนหลักสุตรผู้ช่วยพยาบาลขึ้น  โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ระยะเวลาในการศึกษา  1  ปี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรพยาบาล  ซึ่งมีจำนวนและอัตรากำลังไม่เพียงพอในการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลศิริราชผู้สำเร็จหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   และได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  ชั้นจัตวา  อันดับ 1 ขั้น  690 บาท  ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (พร.) อัตราเงินเดือน 6,330 บาท  ปี พ.ศ. 2515  โรงเรียนพยาบาลแห่งนี้ได้รับการยกวิทยฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ และยังคงดำเนินการสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  จนถึงปี พ.ศ. 2518  คณะพยาบาลศาสตร์  จึงโอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลมาขึ้นกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเช่นเดิม  คณะฯ มอบหมายให้แผนกพยาบาลในขณะนั้น รับผิดชอบดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้สถานที่เรียนที่ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 5  ปี พ.ศ. 2521  ได้ย้ายสถานที่เรียนมาที่ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4  และย้ายมาอยู่ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6  ในปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน  ด้านการเรียนการสอนในหลักสูตร พ.ศ. 2537  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   มีนโยบายในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต  และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ศิริราพยาบาล  อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป    หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเดิมแบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา จำนวน 53 หน่วยกิต  เป็นหลักสูตรที่ใช้มานานถึง 35 ปี  สมควรได้รับการปรับปรุง  งานแพทยศาสตรศึกษาร่วมกับโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล  เริ่มดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2537  แล้วเสร็จ พ.ศ. 2539  หลักสูตรใหม่แบ่งเป็น 2  ภาคการศึกษา จำนวน  43  หน่วยกิต   ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย

 
copyright 2012