• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Orthotic and Therapeutic Management of Stroke Patients 2014
วันที่ลงข่าว  21⁄01⁄2557

โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (ISPO International Conference: Orthotic and Therapeutic Management of Stroke Patients 2014)

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ (ISPO International Conference: Orthotic and Therapeutic Management of Stroke Patients 2014) ในวันที่ 5-8 สิงหาคม 2557 เพื่อให้คณาจารย์ของโรงเรียนกายอุปกรณ์และบุคลากรด้านการแพทย์ การสาธารณสุขด้านกายอุปกรณ์ได้รับความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ กับประชาชนไทยและสังคมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารวมการประชุมวิชาการนานาชาติมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ Stroke แบบองค์รวม
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษากายอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตาม
มาตรฐานสากล
3. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะฯ ในระดับสากล

ลงทะเบียนได้ที่ http://www.sirirajconference.com/conference/

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 14 ถนนอรุณอัมรินทร์, แขวงอรุณอัมรินทร์, เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700,
โทรศัพท์. 0-2419-3435-40