• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
เกี่ยวกับเรา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

ปรัชญา

ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรจะเป็นสถานศึกษาด้านกายอุปกรณ์ที่เป็นเลิศในระดับสากล

ค่านิยม

ล้ำเลิศการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ฟื้นฟูผู้พิการ บริการประทับใจ บุคลากรสดใจ ร่วมใจสู่สากล

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร มีพันธกิจหลัก ๓ ประการดังนี้

  1. ผลิตนักกายอุปกรณ์ที่มีคุณธรรม และมีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานสากล (ISPO Category I)
  2. ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว
  3. ให้การบริการด้านกายอุปกรณ์ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ เหมาะกับความต้องการของสังคม ด้วยเทคนิคที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล

 

 

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 14 ถนนอรุณอัมรินทร์, แขวงอรุณอัมรินทร์, เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700,
โทรศัพท์. 0-2419-3435-40