• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก “World Prematurity Day: 17 November 2014”
วันที่ลงข่าว  26⁄11⁄2557

วันนี้ (20 พ.ย. 57) เวลา 10.30 น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก “World Prematurity Day : 17 November 2014”  ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

  

ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ กล่าวว่า “ ภาวะคลอดก่อนกำหนด”  เป็นปัญหาสำคัญ   อันดับต้นๆ ที่ทำให้ทารกไทยเสียชีวิต  มีผลกระทบรุนแรงต่อครอบครัว สังคม รวมทั้งเป็นสาเหตุของความพิการที่สามารถป้องกันแก้ไขได้  คณะกรรมการอำนวยการโครงการ “เครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทย” ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  จึงได้นำเรื่องภาวะคลอดก่อนกำหนดขึ้นมาแก้ไขเป็นอันดับแรก และได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 7 แล้ว  
          ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข  กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นๆ โดยมีโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและเขตภูมิภาคเข้ามาร่วมพัฒนาทั้งสิ้น  61 แห่ง ด้านการรณรงค์ป้องกัน โดยการให้ความรู้แก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ สตรีตั้งครรภ์  มารดา ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของสถานพยาบาลและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์และทารกเกิดก่อนกำหนด ซึ่งผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ ทั้งเรื่องจำนวนการคลอดก่อนกำหนดและการเสียชีวิตของทารกเริ่มลดต่ำลง  ผลสำเร็จของการยับยั้งภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเพิ่มขึ้น แต่ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในระบบต่าง ๆ ของทารกเกิดก่อนกำหนดอาจจะไม่ลดต่ำลงจากเดิมมากนัก เพราะประเทศไทยยังพบข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน ที่สำคัญ คือ อัตรากำลังของบุคลากรทั้งฝ่ายแพทย์และพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ยังขาดแคลน  โดยเฉพาะในเขตภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ทีมสูติแพทย์ กุมารแพทย์และพยาบาลวิชาชีพทุกคนยังคงมุ่งมั่นที่จะหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนดของประเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์และทารกได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล

 

 

 
Copyright 2014 by © งานบริการการศึกษา โทร. 02-4196410-1 โทรสาร. 02-4114142 งานแพทยศาสตรศึกษา โทร. 02-4196442-4 โทรสาร. 02-4115038
ที่อยู่ : ฝ่ายการศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล