• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับบัณฑิตแพทย์ รุ่น 119 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Ventilation)
วันที่ลงข่าว  08⁄07⁄2557

_____________________________________________________________

กำหนดการ

กิจกรรมประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

สำหรับบัณฑิตแพทย์ รุ่น 119  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Ventilation)

วันพุธที่  9  กรกฎาคม  2557  เวลา 08:30 น. - 10:30 น.

ณ  ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ  ตึกสยามินทร์  ชั้น 7

                     08:00 น. – 08:30  น.             บัณฑิตแพทย์ลงทะเบียน

                     08:30 น. – 10:30  น.             บัณฑิตแพทย์ทุกท่านพบ

                                   คณบดี 

                                   รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา และทีมผู้ช่วย

                                   หัวหน้าภาควิชา / อาจารย์ผู้รับผิดชอบการศึกษาภาควิชาฯ

                                   เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

                                             

      หมายเหตุ        กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 
Copyright 2014 by © งานบริการการศึกษา โทร. 02-4196410-1 โทรสาร. 02-4114142 งานแพทยศาสตรศึกษา โทร. 02-4196442-4 โทรสาร. 02-4115038
ที่อยู่ : ฝ่ายการศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล