• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
สาระน่ารู้/เรื่องราวประทับใจ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประวัติโครงการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล

สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ตามชายแดนไม่สงบ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณหญิงสลาด ทัพวงศ์ ได้จัดการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลใช้เวลาเรียน ๑ ปี ให้แก่สามเหล่าทัพ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ติดต่อกัน ๓ ปี (จำนวน ๑๒, ๑๐ และ ๕ คน ตามลำดับ) ขณะนั้นประเทศชาติทั้งศิริราชเองประสบปัญหาขาดวิสัญญีแพทย์เพราะเป็นช่วงระยะเวลาที่แพทย์ไทยไปปฏิบัติงานและศึกษาเพิ่มเติมที่สหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมาก ไม่มีแพทย์ประจำบ้านมาสมัคร ศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณหญิงสลาด ทัพวงศ์ จำดำริร่างระเบียบและหลักสูตรการศึกษาวิสัญญีพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร ๑ ปี อบรมให้แก่พยาบาลที่จบหลักสูตรพยาบาลมาแล้ว

โครงการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล

 

ผู้อำนวยการ          อาจารย์แพทย์หญิงรัตนา  หริตวร                                    2522 – 2532

                        อาจารย์แพทย์หญิงสุนิต  เถาสุวรรณ                 2532 – 2536

                        ศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรทิพย์  ตัณมุขยกุล        2543 - 2547

                        รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรรณา ศรีโรจนกุล      2547 – 2554

                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเบญจรัตน์ หยกอุบล  2554 – ปัจจุบัน

 

ประวัติ

            สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ตามชายแดนไม่สงบ  ศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณหญิงสลาด  ทัพวงศ์ ได้จัดการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลใช้เวลาเรียน ๑ ปี ให้แก่สามเหล่าทัพ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ติดต่อกัน ๓ ปี (จำนวน ๑๒, ๑๐ และ ๕ คน ตามลำดับ) ขณะนั้นประเทศชาติทั้งศิริราชเองประสบปัญหาขาดวิสัญญีแพทย์เพราะเป็นช่วงระยะเวลาที่แพทย์ไทยไปปฏิบัติงานและศึกษาเพิ่มเติมที่สหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมาก ไม่มีแพทย์ประจำบ้านมาสมัคร ศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณหญิงสลาด  ทัพวงศ์ จำดำริร่างระเบียบและหลักสูตรการศึกษาวิสัญญีพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร ๑ ปี อบรมให้แก่พยาบาลที่จบหลักสูตรพยาบาลมาแล้ว และมีต้นสังกัด เมื่อสำเร็จแล้วได้ “ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล” พร้อมทั้งได้เงินเดือนตามที่ ก.พ. พิจารณากำหนดให้ภาควิชาวิสัญญีวิทยาจึงได้รับอนุมัติให้จัดมี “วิสัญญีพยาบาล” โดยรับสมัครจากผู้ที่สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมปลาย (ม.๘) ขึ้นเป็นครั้งแรก จำนวน ๖ คน โดยฝากเรียนหลักสูตรพยาบาล (๓ ปี) ได้อนุปริญญาพยาบาลและเรียนวิสัญญีต่ออีก ๑ ปี จึงมีวิสัญญีพยาบาลในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นต้นมา พร้อมกับรับโอนพยาบาลศิริราชและรับพยาบาลที่มีต้นสังกัดรวมทั้งสามเหล่าทัพและตำรวจ เข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปีแรกนี้มีจำนวน ๑๔ คน

พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันหมดทั่วประเทศ เริ่มใช้ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หลักสูตรการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล” ในพ.ศ. ๒๕๓๐  พร้อมทั้งยกเลิกการตีค่าคุณวุฒิ ทุกคนที่มารับการฝึกอบรมจะต้องมีต้นสังกัดจาก โรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข สี่เหล่าทัพ และ ศิริราช

 

 
Copyright 2014 by © หน่วยการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โทร 02-419-8536