• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานการศึกษาระดับหลังปริญญา สำนักงานคณบดี ประกาศรับสมัคร
วันที่ลงข่าว  31⁄01⁄2557

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงานที่ งานการศึกษาระดับหลังปริญญา สำนักงานคณบดี

รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557
รหัสตำแหน่ง C57/15 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติงานที่ งานการศึกษาระดับหลังปริญญา สำนักงานคณบดี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,290.00 บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 28 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
ลักษณะของตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางหัตถการทางการแพทย์ศิริราช ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ ควบคุมดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์ ถ่ายภาพนิ่งและวิดีทัศน์งานฝึกอบรมของศูนย์ฯ บันทึกและตัดต่อวิดีทัศน์ รวบรวมจัดเก็บและเผยแพร่สื่อการสอน (e-Learning) ปรับปรุงเว็บไซต์ ทำหน้าที่ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเขียนสถานการณ์จำลองเพื่อควบคุมหุ่น จัดเก็บ ดูแล จัดทำแผนบำรุงรักษาหุ่นจำลองทางการแพทย์ขั้นสูง ประสานงานและติดตามการซ่อมบำรุงให้มีสภาพพร้อมใช้

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์, สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา / วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาเวชนิทัศน์ / วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต / ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาอิเล็กทรอนิกส์ / ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร / นิเทศศาสตรบัณฑิต /วิทยุโทรทัศน์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
   • อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
    • หากมีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านระบบโสตทัศนศึกษาหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับตำแหน่ง และมีประสบการณ์ด้านระบบโสตทัศนูปกรณ์ในการศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น การถ่ายทอดสดระบบ Teleconferencing ไปยังต่างประเทศ
     • เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
       
วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก
1. สอบข้อเขียนและปฏิบัติ ข้อเขียน : ความรู้เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติ : ความรู้เกี่ยวกับระบบโสตทัศนูปกรณ์
2. สอบสัมภาษณ์  
  หมายเหตุ หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
3. สอบข้อเขียน ปฏิบัติ และสัมภาษณ์  
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobsรายละเอียดอ้างอิงจาก

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔