• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คืนสู่เหย้า...เรามีวันนี้ เพราะมีอาจารย์
วันที่ลงข่าว  13⁄12⁄2556

การประชุมวิชาการเวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย)

การประชุมวิชาการเวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย)

เรื่อง ทันโลกกับเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ


หลักการและเหตุผล
          
แหล่งความรู้ของโลกในปัจจุบันส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ต ทักษะการสืบค้นและการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงเป็นเรื่องจำเป็น ปัจจัยการเรียนรู้ด้วยตนเองคือการเรียนรู้ผ่านสื่อ บุคลากรที่มีหน้าที่พัฒนาด้านการผลิตสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงมีบทบาทที่จะนำเสนอประสบการณ์ รวมทั้งเผยแพร่ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ให้ก้าวทันกระแสเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานและสร้างคุณภาพของบุคลากรวิชาชีพเทคโนโลยีทางการแพทย์และการศึกษา เวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย) จึงเป็นสื่อกลางจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง ทันโลกกับเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 5 เพื่อพัฒนางานทางวิชาการด้านนี้ขึ้น และเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ นำไปสู่แนวคิดในการพัฒนาเชิงบูรณาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมกับองค์กรของตน โดยเชิญวิทยากรทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมสร้างเสริมความรู้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศให้เกิดความสอดคล้องกับสังคมต่อไป

ผู้รับผิดชอบ                     เวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย)

ในงานพบกับ                   * นิทรรศการเชิดชูเกี่ยรติปูชนียาจารย์
                                         * งานประชุมวิชาการ
                                         * และความสนุกสนานต่างๆอีกมากมาย

 

รายละเอียดอ้างอิงจาก

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔