• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “นานาวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเซีย ”
วันที่ลงข่าว  05⁄07⁄2557

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “นานาวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเซีย ”

The 2nd CAS National and International Conference 2014 (CASNIC 2014) การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “นานาวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเซีย ”
Event Date : Oct. 10, 2014
Submission Deadline : Aug. 31, 2014
Venue : วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และ โรงแรมกรีนโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น
 
Website : http://www.cas.ac.th/gs/casnic2014/
 

อาเซียนเป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว อีกเพียงสองปีเราจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ประชาชนจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพ ตระหนักในความเป็นสากล หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นคือ การสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีคุณค่า ซึ่งถือเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เปิดกว้างสู่สังคมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

การประชุมวิชาการ CASNIC ในปีนี้ เป็นการจัดงานระดับชาติและนานาชาติ เปิดพื้นที่สำหรับงานวิจัยที่หลาก หลาย เปิดโอกาสให้นักวิจัยจากนานาประเทศได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ทั้งด้านองค์ความรู้ และแนวโน้มในการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม

ผลงานที่นำเสนอ
-ด้านการศึกษา
- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรัฐประศาสนศาตร์
- ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
- ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย และทรัพย์สินทางปัญญา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


The ASEAN is one of the most rapidly-growing regions in the world. It is only two years we become part of the single market system under the ASEAN Economic Community (AEC). To prepare people for the change require quality, cross-border mobility and internationalization education inputs. One of the important strategies to reach the goals of this work is to produce quality and valuable research which is considered progress in knowledge seeking and exchanging among regional and worldwide societies.

This year, The CASNIC Conference, a national and international academic event for variety research area, it provides the opportunity for researcher from Asia and ASEAN to exchange ideas and experiences in research finding, as well as advanced and research tracks will be available, which can be applied to maximize the development of the society in today's changing world.

Main Topics:
-Education
- Health Science
-
- Humanities and Social Sciences and
- Business Administration and Economics
-Jurisprudence Political science Law and Intellectual property And International relations

รายละเอียดอ้างอิงจาก

 
Copyright 2014 by © หน่วยการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โทร 02-419-8536