• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการอบรมวิสัญญีพยาบาลเรื่อง การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดโรคระบบประสาท
วันที่ลงข่าว  30⁄01⁄2557

การระงับความรู้สึกสำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาท มีความจำเป็นและแพร่หลายขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากการ ผ่าตัดทางระบบประสาท มีความจำเพาะ มีการผ่าตัดที่หลากหลายและซับซ้อน บุคลากรทางวิสัญญีที่ไม่คุ้นเคย มักเกิด ความไม่มั่นใจและอาจมีข้อผิดพลาด หรือเกิดผลเสียต่อผู้ป่วย โดยเฉพาะเมื่อต้องให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยโรค ระบบประสาทในกรณีที่เร่งด่วน ฉุกเฉิน ด้วยเหตุที่แพทย์เฉพาะทางด้านวิสัญญีระบบประสาทมีจำนวนน้อย วิสัญญี พยาบาลจึงมีบทบาทที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วย ในหลักสูตรฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล 1 ปี นั้นมีช่วงเวลาที่เข้าทำงานใน หน่วยวิสัญญีระบบประสาทไม่นานนัก เมื่อจบไปปฏิบัติงานแล้ว ถ้าจำเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ ที่ต้องรับผิดชอบ และดูแลผู้ป่วยผ่าตัดโรคระบบประสาท อาจมีสมรรถนะไม่เพียงพอ หรือไม่มั่นใจ

1

โครงการอบรมวิสัญญีพยาบาลเรื่อง การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดโรคระบบประสาท

รุ่นที่ 1: วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2557 รุ่นที่ 2: วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2557

ณ ห้องประชุม 2 ตึกสยามินทร์ ชั้น 10, ศูนย์ปฏิบัติการช่วยชีวิต อาคารโภชนาการ ชั้น 5

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2. หลักการและเหตุผล

การระงับความรู้สึกสำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาท มีความจำเป็นและแพร่หลายขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากการ

ผ่าตัดทางระบบประสาท มีความจำเพาะ มีการผ่าตัดที่หลากหลายและซับซ้อน บุคลากรทางวิสัญญีที่ไม่คุ้นเคย มักเกิด

ความไม่มั่นใจและอาจมีข้อผิดพลาด หรือเกิดผลเสียต่อผู้ป่วย โดยเฉพาะเมื่อต้องให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยโรค

ระบบประสาทในกรณีที่เร่งด่วน ฉุกเฉิน ด้วยเหตุที่แพทย์เฉพาะทางด้านวิสัญญีระบบประสาทมีจำนวนน้อย วิสัญญี

พยาบาลจึงมีบทบาทที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วย ในหลักสูตรฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล 1 ปี นั้นมีช่วงเวลาที่เข้าทำงานใน

หน่วยวิสัญญีระบบประสาทไม่นานนัก เมื่อจบไปปฏิบัติงานแล้ว ถ้าจำเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ ที่ต้องรับผิดชอบ

และดูแลผู้ป่วยผ่าตัดโรคระบบประสาท อาจมีสมรรถนะไม่เพียงพอ หรือไม่มั่นใจ

3. วัตถุประสงค์ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดโรคระบบประสาทสำหรับวิสัญญีพยาบาล

4. กิจกรรมในการดำเนินงาน เป็นการฝึกอบรม มีทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติ

5. กลุ่มเป้าหมาย วิสัญญีพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้รับประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาลมาแล้ว และ

ปฏิบัติงานประจำในห้องผ่าตัด

6. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม การจัดอบรม 2 รุ่นๆ ละ 4 คน ระยะเวลาอบรม 1 เดือน

รุ่นที่ 1: วันที่ 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2557 รุ่นที่ 2: วันที่ 1 กรกฎาคม – วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

7. อัตราค่าลงทะเบียน

วิสัญญีพยาบาลจาก โรงพยาบาลรัฐบาล ค่าลงทะเบียน 8,000 บาท/คน/รุ่น

วิสัญญีพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชน ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท/คน/รุ่น

8. การประเมินผลโครงการ

1. ต้องมาเข้ารับการอบรม ≥ 80% ของเวลา

2. ต้องผ่านการประเมินภาคปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ≥ 70% ของคะแนนเต็ม 100%

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เมื่อจบการอบรม วิสัญญีพยาบาลที่มารับการฝึกอบรมและได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองแล้วครบ 1 เดือน จะสามารถ:

1. รู้และเข้าใจกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบประสาทที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับวิสัญญีวิทยา

2. รู้และเข้าใจความสำคัญและวิธีการปกป้องสมอง (cerebral protection) ระหว่างการผ่าตัด

3. ประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดระบบประสาทที่เหมาะสมได้

2

4. รู้และเข้าใจความสำคัญและวิธีการจัดท่าผู้ป่วยสำหรับการผ่าตัดทางระบบประสาท ได้อย่างถูกต้องรวมถึงการ

แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

5. รู้และเข้าใจความสำคัญและวิธีการแก้ไขเบื้องต้นภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง (increase intracranial

pressure)

6. รู้และเข้าใจความสำคัญและวิธีการให้สารน้ำระหว่างการผ่าตัดระบบประสาทที่เหมาะสม

7. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดกระโหลกศีรษะ และสมอง (craniotomy) ทั่วไปที่ไม่ซับซ้อนได้

8. ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังและไขสันหลัง (spine and spinal cord)<

รายละเอียดอ้างอิงจาก

 
Copyright 2014 by © หน่วยการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โทร 02-419-8536