• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2557
วันที่ลงข่าว  20⁄01⁄2558

           คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญร่วมให้การต้อนรับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ครั้งที่ 23  ประจำปี  2557 ในโอกาสมาเยือนคณะฯ ในฐานะผู้ริเริ่มรางวัลอันทรงเกียรติจะเชิญผู้รับพระราชทานรางวัลฯ และแสดงปาฐกถาเกียรติยศในผลงานที่ได้รับพระราชทานรางวัลดังกล่าว ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 จากนั้น  “Meet the Press” เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงผลงานที่ได้รับรางวัล  ณ ห้องจุฬาภรณ์  ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 และเวลา 13.00 น. ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  จะแสดงปาฐกถาเกียรติยศในผลงานที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 ทั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ดังนี้ สาขาการแพทย์ ได้แก่

ศาสตราจารย์ ดร.อากิระ เอ็นโด 
(Professor Akira  Endo) จากประเทศญี่ปุ่น

        สาขาการสาธารณสุข  ได้แก่

ศาสตราจารย์นายแพทย์โดนัลด์ เอ. เฮนเดอร์สัน 
( Professor Donald A. Henderson)  จากสหรัฐอเมริกา

 

          รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น  เพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก ในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลอง 100 ปี  แห่งการพระราชสมภพ  1 มกราคม 2535  ดำเนินงานโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน มอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมวล มนุษยชาติ ทางด้านการแพทย์ 1 รางวัล  และด้านการสาธารณสุข  1 รางวัล เป็นประจำทุกปีตลอดมา  แต่ละรางวัลประกอบด้วย เหรียญรางวัล,  ประกาศนียบัตร  และเงินรางวัล  100,000  เหรียญสหรัฐ

 

 
Copyright 2014 by © งานบริการการศึกษา โทร. 02-4196410-1 โทรสาร. 02-4114142 งานแพทยศาสตรศึกษา โทร. 02-4196442-4 โทรสาร. 02-4115038
ที่อยู่ : ฝ่ายการศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล