• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เปิดรับสมัครแพทย์เข้าอบรมในหลักสูตรประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ป่ีการศึกษา 2557
วันที่ลงข่าว  18⁄08⁄2557

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา หลักสูตร 3 ปี, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยา สำหรับการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอก หลักสูตร 2 ปี, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยา สำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท (หลักสูตร 2 ปี) และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก (หลักสูตร 2 ปี )

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัคร

1. แพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา หลักสูตร 3 ปี

2. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยา สำหรับการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอก หลักสูตร 2 ปี

3. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยา สำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท หลักสูตร 2 ปี

4. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก หลักสูตร 2 ปี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ปิดรับสมัคร วันที่ 31 สิงหาคม 2557

***สัมภาษณ์วันที่ 8 และ 10 กันยายน 2557***

ต้องนำเอกสารดังนี้มาสมัครด้วย

- เอกสารการสมัคร

                    ใบสมัคร แพทย์ประจำบ้าน 

                รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

                ใบ Recommendation จำนวน 2 ฉบับ (จาก 2 ท่าน)

                      ผลคะแนนสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษอาทิ CU-TEP , TU TEP เป็นต้น

- เอกสารประวัติการศึกษา

                สำเนาใบ Transcript copy จำนวน 1 ใบ

                     รายละเอียดอ้างอิงจาก