• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางคลินิก แบบบูรณาการด้วย Simulation
วันที่ลงข่าว  21⁄04⁄2559

ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลองขอเชิญชวน..อาจารย์แพทย์ แพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ อาจารย์พยาบาล พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทางการศึกษา และผู้สนใจการสอนโดยใช้หลักการ Simulation โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางคลินิก แบบบูรณาการด้วย Simulation SiM All-in-One 2016 3 Days Intensive Course of Simulation-based Medical Education (SBME)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางคลินิก แบบบูรณาการด้วย Simulation
SiM All-in-One 2016 3 Days  Intensive Course  of Simulation-based  Medical Education (SBME)• การทำให้ Simulation เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และการบริการผู้ป่วยแบบองค์รวมที่เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SiMSET) ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10 
และ ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก (SiCSC) ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
• เน้นเนื้อหาสำหรับการนำ Simulation ไปใช้จัดการเรียนการสอน
  หรือพัฒนางานบริการทางคลินิก
• เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนการสอนด้วย Simulation 
  ที่หลากหลาย ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนทุกระดับ 
• การสร้างวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอนด้วย simulation
• เรียนรู้หลักการสร้างและการออกแบบสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ 
• เรียนรู้หลักการ เทคนิค และฝึกการ debriefing ในการจัดการเรียนการสอนด้วย
  simulation 
• การบริหารจัดการทีมผ่านการจัดการเรียนการสอนด้วย simulation
• การพัฒนาศักยภาพและบทบาทครูผู้สอน simulation
• การประเมินผลสำหรับการจัดการเรียนการสอนด้วย simulation 
• การทำเนื้อเทียมและการสร้างสรรค์บาดแผลจำลอง
• ปัญหาที่พบบ่อยในการจัดการเรียนการสอนด้วย simulation

• ค่าลงทะเบียน   8,900 บาท     
ชำระเงินตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2559
• ค่าลงทะเบียน  10,900 บาท     
ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1 – 19 มิถุนายน 2559

ผู้สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร online ได้ที่ www.sirirajconference.com
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณพรรณิภา เลิศปิยะสิริพงศ์ (ศูนย์ SiMSET คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
โทร. 0-2414-1005-6, 081-8229250 โทรสาร 0-2414-1007 E-mail : sitec.sim@gmail.com
หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 59 สามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 59

 

รายละเอียดอ้างอิงจาก