• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อาจารย์ดีเด่น “รางวัลทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ลงข่าว  28⁄09⁄2558

อาจารย์ดีเด่น “รางวัลทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

รางวัลอาจารย์ดีเด่น “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” ประจำปีการศึกษา 2557 มีผู้ทีได้รับรางวัล ดังนี้
 
รางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับปรีคลินิก
 
 
อาจารย์ ดร. นายแพทย์ยอดยิ่ง  แดงประไพ ภาควิชาสรีรวิทยา
 
 
รางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับคลินิก
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงมยุรี  หอมสนิท ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม