• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
โครงการทีอยากให้ศิษย์เก่าช่วยเหลือ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศิริราชมูลนิธิ
รายละเอียด
  • วันที่จัดโครงการ : 16⁄02⁄2557 - 31⁄12⁄2557
  • สถานที่ : ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1
  • โดย : •โรงพยาบาลศิริราช
  • จำนวนที่รับ : 0 คน
ศิริราชมูลนิธิ เป็นองค์กรนิติบุคคลก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2512
ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้องค์กรนิติบุคคลที่มิใช่หน่วยราชการทำหน้าที่รวบรวมเก็บรักษา
และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคสมทบเกื้อกูลกิจการของ "ศิริราช"
ศิริราชมูลนิธิ จดทะเบียนด้วยเงินบริจาค

บริจาคโดย นายพานิช รัตนปราการ

บริจาคโดย นายแพทย์ประเวศ วะสี

รวมทั้งสิ้น
30,000 บาท

28,000 บาท

2,000 บาท

30,000 บาท
โดยมีการตั้งคณะกรรมการก่อตั้งศิริราชมูลนิธิ เพื่อช่วยหาและดูแลเงินบริจาคตลอดจน
การใช้จ่ายเงินบริจาค โดยกรรมการจะต้องเป็นบุคคลที่มิได้เป็นโดยตำแหน่ง นายแพทย์ดิเรก พงศ์พิพัฒน์
เป็นผู้ประสานงานในการก่อตั้งศิริราชมูลนิธิ โดยได้รับการสนับสนุนจากศาสตราจารย์นายแพทย์สุด
แสงวิเชียร และศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ และผู้ประสานงานที่สำคัญอีก 2 ท่านคือ
นายแพทย์ภูเก็ต วาจานนท์ และนายแพทย์สลิล ศุขโรจน์

ศิริราชมูลนิธิเป็นองค์กรสารธารณกุศล ลำดับที่ 85 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ ประจำปีตามกฎหมายกำหนด
 

บริจาคด้วยตนเองที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น 1

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 17.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

บริจาคทางไปรษณีย์

ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม ศิริราชมูลนิธิ สั่งจ่าย ปท.ศิริราช

บริจาคทางเช็ค

เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย ศิริราชมูลนิธิ

บริจาคผ่านธนาคาร เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

ธ.ไทยพาณิชย์ (กระแส)
ศิริราช 016-3-00049-4
ธ.กสิกรไทย
พรานนก 019-2-59700-5
ธ.ทหารไทย
ศิริราช 085-2-08995-2
ธ.กรุงเทพ
ศิริราช 901-7-00988-8
ธ.กรุงศรีอยุธยา
อรุณอมรินทร์ 157-1-08108-3
ธ.กรุงไทย
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 031-0-04905-9
ธ.ออมสิน
ศิริราช 020-02404205-1

การรับใบเสร็จรับเงิน

กรุณาส่ง สำเนาใบนำฝาก พร้อม ชื่อ – นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
มายังศิราชมูลนิธิเพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น 1 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ 02-419-7658-60 ต่อ 101-104

แฟกซ์: 02-419-7658 กด 9, 02-419-7687

E-mail:donate_siriraj@hotmail.com

 
Copyright 2014 by © หน่วยการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โทร 02-419-8536