• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
โครงการทีอยากให้ศิษย์เก่าช่วยเหลือ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์
รายละเอียด
 • วันที่จัดโครงการ : 25⁄12⁄2556 - 25⁄12⁄2557
 • สถานที่ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • โดย : ฝ่ายการศึกษา
 • จำนวนที่รับ : 200 คน

โครงการระดมทุนเพื่อ

กองทุน “พัฒนาแพทยศาสตรศึกษา” คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

หลักการและเหตุผล:

        “กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์” เป็นกองทุนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ของคณะฯ ในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งปัจจุบันคณะฯ ได้จัดสรรเงินรายได้ของคณะฯ เป็นทุนเพื่อการดำเนินการโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งระดับก่อนปริญญาและหลังปริญญา โดยมีคณะกรรมการโรงเรียนแพทย์ศิริราชเป็นผู้กำกับดูแลในการจะนำเงินจากในกองทุนนี้มาใช้  ดังนี้

 1. โครงการทุนบัณฑิตศึกษาและทุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา โครงการระยะที่ 2 (ปีการศึกษา 2552-2556) เพื่อส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่ระดับสากล สร้างแรงจูงใจนักศึกษาที่เรียนดีและมีศักยภาพสูงเข้าศึกษาในคณะฯ เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพ
 2. ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนแพทย์ประจำบ้านกับนานาชาติ และ ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 3. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) – ศิริราช ปีละ 2 ทุน
 4. ทุนฝึกอบรม ดูงาน สัมมนาแพทยศาสตรศึกษาของอาจารย์ศิริราชทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 5. ทุนสนับสนุนการร่วมกิจกรรมนานาชาติของนักศึกษาแพทย์ จำนวน 70 ทุน
 6. ทุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาแพทย์ จำนวน 40 ทุน
 7. ทุนสนับสนุนการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา
 8. ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการสอนอีเล็กทรอนิกส์
 9. ทุนสนับสนุนการเชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาช่วยสอนในคณะฯ (visiting scholar)
 10. สมทบทุนโครงการ “เยาวชนรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล”

แต่เนื่องจากเงินที่อยู่ในกองทุนมีแนวโน้มว่าในอนาคตจะลดลง อาจทำให้การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่ต้องใช้เงินจากกองทุนนี้จะสะดุดลง ดังนั้น ฝ่ายการศึกษาจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการระดมทุนเพื่อเข้าในกองทุนดังกล่าว  

 1. เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่อยู่ภายใต้กองทุนนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชน และนักศึกษาในอนาคต

เป้าหมาย

 • ระดมเงินทุนให้ได้ จำนวน 50 ล้านบาท ขึ้นไป

     ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาของคณะฯ ในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์ และนักศึกษาของชาติสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล และนำความรู้ทักษะวิชาชีพในการพัฒนาวิทยาการทางการแพทย์ และด้านแพทยศาสตรศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ:

คณะกรรมการหารายได้ และฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

          1. เพื่อให้การจัดกิจกรรมในโครงการสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

          2. เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนศักยภาพของอาจารย์ และนักศึกษาทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น และนำความรู้ที่ได้พัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

 
Copyright 2014 by © งานบริการการศึกษา โทร. 02-4196410-1 โทรสาร. 02-4114142 งานแพทยศาสตรศึกษา โทร. 02-4196442-4 โทรสาร. 02-4115038
ที่อยู่ : ฝ่ายการศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล