• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
โครงการทีอยากให้ศิษย์เก่าช่วยเหลือ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย Research Fellow
รายละเอียด
  • วันที่จัดโครงการ : 22⁄01⁄2557 - 22⁄01⁄2557
  • สถานที่ : ภาควิชาตจวิทยา
  • โดย : ภาควิชาตจวิทยา
  • จำนวนที่รับ : 4 คน

ภาควิชาตจวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เปิดรับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย (Research fellow)

ประจำปีการศึกษา 2557   จำนวน 4 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

-                    จบปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต

-                    หากมีความรู้ความสามารถเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์และทางด้านระเบียบวิธีวิจัยเป็นอย่างดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

การรับสมัคร :

-                    เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2557

-                    สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 มีนาคม 2557

-                    ประกาศผล วันที่ 10 มีนาคม 2557

-                    ระยะเวลาปฏิบัติงาน 14 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558

 

ขอรับใบสมัคร :

                แพทย์ที่สนใจติดต่อรับใบสมัครได้ที่ น.ส.จิดาภา  เรืองแก้ว

          ฝ่ายการศึกษา (ห้อง 925) ภาควิชาตจวิทยา ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9

          โทรศัพท์: 0 2419 4337

 

หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร :

-                    ใบประเมินผลการศึกษาแพทยศาสตร์ (Transcript) (ถ่ายสำเนา) และรับรองสำเนาถูกต้อง

-                    ใบอนุมัติปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต (ถ่ายสำเนา) และรับรองสำเนาถูกต้อง

-                    ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ถ่ายสำเนา) และรับรองสำเนาถูกต้อง

-                    ใบ Recommentation จำนวน 2 ใบ

-                    รูปถ่าย 1 ½ นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

เอกสารประกอบ :   http://www.si.mahidol.ac.th/Th/department/dermatology/