• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ผลงานศิษย์เก่าดีเด่น >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รางวัลชมเชย
วันที่  16⁄12⁄2556

การประกวดถ่ายภาพของการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 14

ขอแสดงความยินดีแก่
คุณวิศิษฏ์ สมบัติถาวรกุล ผู้ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดถ่ายภาพ การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 14
เรื่อง "มุมมองเชิงนิเวศน์ในงานสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง และความท้าทาย"
"Ecological Perspectives in Public Health for Sustainable Development ; Changes, Risks,and Challenges"
(65 สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) วันที่ 14 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔