• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
ผลงานศิษย์เก่าดีเด่น >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อลิสา ทับสุวรรณ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ-วิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่  05⁄02⁄2558

-

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อลิสา ทับสุวรรณ ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี(หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ-วิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใน หัวข้อ “โรคบีตาธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี : ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของโรคและการรักษาดวยยีนบําบัดในเซลล์ต้นกําเนิดชนิดเหนี่ยวนํา”(Beta-Thalassemia/HbE: Disease Modifiers and Induced Pluripotent Stem Cell Based Gene Therapy)  โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

 
copyright 2012