• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
สาระน่ารู้/เรื่องราวประทับใจ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย)

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั่งที่ 1/2557 เวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย) และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ครั้งที่ 1 ของเวชนิทัศน์สมาคมฯ

    คณะกรรมการบริหารเวชนิทัศน์สมาคมฯ ประจำปี พ.ศ.2555-2556 (ชุดที่ 14) โดยนางสาวอนงค์วรรณ ไพโรจน์ นายกสมาคมฯ ได้สิ้นสุดภารกิจตามวาระการดำรงค์ตำแหน่งบริหารสมาคมฯ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับจึงกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีเวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย) ในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 ณ ห้อง 1513 โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น15 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 9.30 น.-15.00น. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ได้ดำเนินการมาครบวาระ 2 ปี และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ จากผลการเลือกตั้งผู้ที่ได้เป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 15 ได้แก่ นายศักดา สุขรื่น 

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔