• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
สาระน่ารู้/เรื่องราวประทับใจ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ความเป็นมาของเวชนิทัศน์พัฒนา

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)

ความเป็นมาของหลักสูตร

  • พ.ศ. 2503 – ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุด แสงวิเชียร และรองศาสตราจารย์นายแพทย์นันทวัน พรหมผลิน ได้ร่วมกันก่อตั้งหน่วยภาพการแพทย์ขึ้น
  • พ.ศ. 2509 – หน่วยถ่ายภาพการแพทย์ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นโรงเรียนช่างภาพการแพทย์ สังกัดอยู่ในภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สภา ลิมพาณิชย์การ เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรช่างภาพการแพทย์ระดับประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
  • พ.ศ. 2518 – ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างภาพการแพทย์เป็นโรงเรียนเวชนิทัศน์
  • พ.ศ. 2524 – เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เวชนิทัศน์) ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีโดยสมบูรณ์
  • พ.ศ. 2533 – โรงเรียนเวชนิทัศน์ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร
  • พ.ศ. 2550 – โรงเรียนเวชนิทัศน์ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
  • พ.ศ. 2554 – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อใหม่ให้แก่โรงเรียนเวชนิทัศน์ว่า "โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา"

ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
ชื่อย่อปริญญา : ทล.บ.(เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology in Medical Educational Technology (B.Tech. in Med. Ed. Tech.)
       นับเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ใช้ชื่อสาขาวิชานี้ ผู้เข้าศึกษาต้องจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) และสอบผ่านระบบ Admission กลาง ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔