• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
สาระน่ารู้/เรื่องราวประทับใจ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนะนำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)

โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)

        หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับการสร้างหรือผลิตสื่อชนิดต่างๆ สำหรับนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการแพทย์ รวมไปถึงการผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่หรือเพื่อการโฆษณาทั่วไปเสมือนหนึ่งการผสมผสานระหว่างสาขาวิชา ศิลปกรรม เทคโนโลยีการศึกษา นิเทศศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์

        สื่อชนิดต่างๆที่ศึกษาครอบคลุมสื่อ 5 ชนิดได้แก่ ภาพวาด ภาพถ่าย คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ หุ่นจำลอง การที่เรียนเกี่ยวกับสื่อหลายชนิด และเน้นให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติได้จริง ทำให้ผู้จบออกไปมีโอกาสในการได้งานทำมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาของการค้นหาตัวเองของนักศึกษาว่าตัวเองชอบสื่อชนิดใดหรือถนัดอย่างใดเป็นพิเศษจะได้ศึกษาต่อหรือเอาดีในสาขานั้นๆต่อไป
 

 

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙-๘๙๘๗ และ ๐๒-๔๑๙-๕๕๒๔