• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
สาระน่ารู้/เรื่องราวประทับใจ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

โรงเรียนกายอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานองค์กรกายอุปกรณ์นานาชาติ ระดับ ๑ เพียงแห่งเดียวในโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

โรงเรียนฯ ได้ตระหนักถึงการธำรงรักษาและพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยมีบริษัทควอลายน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาระบบในเดือนตุลาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ บุคลากรทุกคนในโรงเรียนฯ ได้ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาและจัดทำระบบบริหารคุณภาพให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ โดยทางโรงเรียนฯ ได้รับการตรวจประเมินเบื้องต้นจากบริษัท Intertek Moody International จำกัด เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

และได้รับการตรวจประเมินจริงเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ผลการประเมินปรากฏว่า ไม่พบข้อบกพร่องแต่อย่างใด ส่งผลให้โรงเรียนฯ ได้รับการรับรองระบบการออกแบบ พัฒนาและบริหารการศึกษาหลักสูตร      กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต รวมทั้งการบริหารการวิจัยที่เกี่ยวข้องในวันเดียวกันนั้นเอง นับเป็นโรงเรียนกายอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานองค์กรกายอุปกรณ์นานาชาติ ระดับ ๑ เพียงแห่งเดียวในโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 14 ถนนอรุณอัมรินทร์, แขวงอรุณอัมรินทร์, เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700,
โทรศัพท์. 0-2419-3435-40