• ประเมินความพึงพอใจ
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม  
สาระน่ารู้/เรื่องราวประทับใจ >> รายละเอียด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ได้รับรองมาตราฐาน ISPO Category 1

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ได้รับรองมาตราฐาน ISPO Category 1

สืบเนื่องมาจากการร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนฯ ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการเป็นโรงเรียนกายอุปกรณ์ที่ผลิตบัณฑิตกายอุปกรณ์ระดับ ๑ โดยองค์กรกายอุปกรณ์นานาชาติในเดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒  นับเป็นโรงเรียนกายอุปกรณ์แห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่ได้รับการรับรองนี้ 

อย่างไรก็ตามการรับรองที่ได้เป็นการรับรองแบบ ๑ ปี เนื่องจากบัณฑิตในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ในเดือนมีนาคมปีถัดมา บัณฑิตรุ่นที่ ๕ จำนวน ๑๐ คน ได้เข้าการสอบ ISPO qualifying examination ผลปรากฏว่าสอบผ่าน ๘ คน จึงได้รับการรับรองต่อเนื่องอีก ๑ ปี 

ในเดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ โรงเรียนฯ ได้รับการตรวจประเมินจากองค์กรกายอุปกรณ์นานาชาติอีกครั้ง ในครั้งนี้บัณฑิตรุ่นที่ ๖ เข้าสอบ ๕ คน และสอบผ่านทั้งหมด โรงเรียนฯ ได้รับการรับรองระดับ ๑ ต่อเนื่องเป็นเวลา ๒ ปี คือช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ เเละในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ได้รับการตรวจประเมินอีกครั้ง โดยโรงเรียนได้รับการรับรองระดับ ๑ ต่อเนื่องเป็นเวลา ๕ ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐

 

 
Copyright 2014 by © คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 14 ถนนอรุณอัมรินทร์, แขวงอรุณอัมรินทร์, เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700,
โทรศัพท์. 0-2419-3435-40