วัฒนธรรมองค์กรคืออะไร 
            วัฒนธรรมองค์กร  (Corporate Culture)  หมายถึง  ค่านิยมและความเชื่อที่องค์กรยึดถือ   อันเป็นกรอบกำหนดการกระทำและพฤติกรรม รวมทั้งมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของคนในองค์กร  (The system of values and beliefs an organization holds that drives actions and behaviors and influences relationship of people in the organization)

วัฒนธรรมองค์กร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

S=  Seniority = รักกันดุจพี่น้อง
=  Integrity   = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้
R=  Responsibility   = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
=   Innovation  =  คิดสร้างสรรค์ 
R=  Respect   =  ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา
A=   Altruism   = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J=  Journey to excellence and sustainability   =  มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

             วัฒนธรรม SIRIRAJ คือ  สิ่งที่บ่งบอกถึงลักษณะของความเป็นศิริราช  ความยึดถือ  ค่านิยม  และคุณลักษณะที่ดีต่างๆ ของ “คนศิริราช” ที่มีอยู่แล้วและได้รับการปลูกฝัง หล่อหลอม และสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องตลอด 120 ปี   อันเป็นหลักยึดด้านจิตใจที่สำคัญที่ทำให้ “คนศิริราช”  คิดและทำงานต่างๆ ไปในแนวทางเดียวกัน   นั่นคือ ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยและองค์กร  นอกจากนี้ยังเป็นคุณลักษณะสำคัญที่ช่วยให้องค์กรไปถึงวิสัยทัศน์ที่ต้องการอีกด้วย

                วัฒนธรรม SIRIRAJ บอกถึงสิ่งที่เราเป็น  และสิ่งที่เราตั้งใจจะเป็น
  เป็นสิ่งที่มีมานานแล้ว  แต่เอามาทำให้ชัดเจนขึ้น
  วัฒนธรรม   ...ทำให้เกิดความสุขในองค์กร
  วัฒนธรรม   ...ช่วยสนับสนุนให้องค์กรไปถึงวิสัยทัศน์  เนื่องด้วยทุกคนในองค์กรมีหลักคิดและหลักปฏิบัติที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
  ทุกคนจึงต้อง  ...  รู้จัก  เข้าใจ  ส่งเสริม  และช่วยกันเผยแพร่  “วัฒนธรรม SIRIRAJ” ให้ปฏิบัติโดยทั่วกัน